خواب

'سنڌ سلامت ٻارڙن جي دنيا' فورم ۾ مسيح مگسي طرفان آندل موضوعَ ‏31 ڊسمبر 2012۔

 1. مسيح مگسي

  مسيح مگسي
  نئون رڪن

  شموليت:
  ‏27 نومبر 2012
  تحريرون:
  161
  ورتل پسنديدگيون:
  411
  ايوارڊ جون پوائينٽون:
  0
  ڌنڌو:
  سرڪاري ملازم
  ماڳ:
  قمبر
  ڪهاڻي
  خواب
  احمد۽ارشدپاڻ۾گهرادوستهئا. هوٻئيهڪئيڪلاس۾پڙهنداهئا. هوٻئياسڪولٽائيمکانپوءِجڏهنپاڻ۾راندروندڪنداهئاتهاحمدٿورينٿورينڳالهينتيضدڪندوهو. ارشدهنکيسمجهائيندوهوتهضد۽لالچتمامبڇڙيشيءَآهي. انهيءَمانڪنهنبهوقتاسانکينقصانپهچيسگهيٿو. پرهونهسمجهندوهو.
  هڪڙيءَراتاحمدکيسمهنديئيننڊاچيويئي۽هنکيخوابڏسڻ۾اچيٿو. هوخواب۾ڏسيٿوتهبدستورهو۽انجودوستجيئنٻئيگڏجياسڪولکانگهرموٽنداهئااهڙيئينمونيهواسڪولکانگهرموٽيرهياهئاتهانهنرستي۾هڪڙوريشميرومالپيلڏٺو. هننخيالڪيوتهڪنهنواٽهڙوءَجوڪريوهوندو. رومالتمامسهڻو۽ڏسڻ۾ڏاڍوسٺوپئيلڳو. هيٻئيڏسنديئيانهيءَرومالڏانهنوڌڻلڳا. جڏهنرومالجيويجهوآياتڏهنڇاڏسنتهرومالجيبدرانانهيءَجڳههتيهڪرپيوپيوآهي. ارشدتهاهوڏسيرڪجيويوپراحمدجيڪوضديءَسانگڏلالچيبههو،هنرپيوڏسندئيهٿ۾کنيو. انهيءَکاناڳ۾ارشدهنکيرپئيکڻڻکانمنعڪئيپرهونهرهيو۽کڻيکيسي۾وڌائين. جڏهناهيڪجههپنڌڪريآياتڏهنهننکيٿَڪمحسوسٿيو۽هڪوڻهيٺيانويهيٿَڪڀڃڻلڳا. هننپاڻ۾ڳالهينڪنديانهيءَرپئيجيڳالههڪڍي. احمدکيارشدوريبهچيوتهانهنپئسنکيڦٽوڪرپراحمدانهنپئسنکيڦٽوڪرڻبدرانارشدکيچيڙائڻلاءِاهورپيوڪڍيهنجيسامهونجهليکڙڪائڻلڳو. جيئنهنارشدجياڳيانکڙڪايوتهانهيءَماناوچتوهڪعجيبقسمجوٽوالٿيپيو. اهوٽوالايترووڏوهوجوهنتياهيٻئيويهيٿيسگهيا. احمدتهاڳ۾ڊنوپرپوءِپاڻکيارشدجينظرن۾دليرڏيکارڻلاءِهناهوٽوالاڇلڻجيبدرانپٽٿيوڇايو۽هنتيوهڻلڳو. ارشدهنکيانٽوالتيويهڻکانسختمنعڪئيپرهوضديهئڻڪريانٽوالتيويهيرهيو۽اٽلوارشدکيبهزوريءَپاڻسانبگڏانٽوالتيوهاريائين. هننٻنهيجيوهنديئيٽوالاڏامڻشروعڪيو. اڏامندياڏامنديجڏهناهوٽوالهڪوڏيجهنگلجيمٿانآيوجنهن۾خوفناڪبلائونرهنديونهيون. تڏهناتيٽوالهيٺلهڻلڳو۽جلدي۾انجهنگل۾اچيزمينتيلٿو. جڏهنهوٽوالتانلٿاتهٽوالگمٿيويو۽ٻئيوڌيڪڊڄڻلڳاپراحمدپاڻکيڪجههڀائيندياڳتيوڌڻلڳو۽ارشدکيچوڻلڳوتهواههواههڊڄينٿو،مونکيتهڏسڊڄانٿو؟ايئنارشدکيبهپاڻسانوٺيهلڻلڳو. جڏهنڳچپنڌاڳتيهلياتهانهنکياُڃ۽بکستائڻلڳي،اهيٻيئيپاڻيجيڳولا۾هلنديهلنديهڪجهوپڙيءَوٽپهتا. جڏهنجهوپڙيءَجيويجهوآياتهاَنجهوپڙيءَ۾ڪنهنکينهڏسيان۾داخلٿيويا. ارشدڊڄندوڊڄندواحمدجيپٺيانٿڪلقدمکڻيرهيوهو. جڏهنٻيئيجهوپڙي۾اچيبيٺاتهانهنجهوپڙي۾هڪمٽرکيلڏٺو. انهنسمجهوتهانهيءَ۾پاڻيهوندوپرڳالههئيٻيهئي. مٽجوڍڪڻلاهڻسانهننکيعجيبنمونوڏسڻ۾آيو. جهوپڙيڦريهڪوڏومحلاتبنجيپيو. اهومٽبدلجيتمامروشنشيءَٿيپئي،جنهنانمحلاتجيڪمريکيچانڊوڪيءَوانگرروشنڪريڇڏيوهو. ٻئياهوڏسيحيرت۾پئجيويا. انهنپاڻي۽مانيجيڳولا۾سڄومحلاتگهميوجيڪوتمامخوبصورتهو. پرهننکيکاڌيپيتيلاءِڪابهشيءِنهملي. هوٻيئينااميدٿيواپسموٽنديجڏهنانپهرينڪمريکاننڪتاتهاُڃبکجيشدتکانپٽتيڪريپيا۽ڪرنديئيبيهوشٿيويا. جڏهنهوش۾آياتڏهنهننپاڻکيانوڻجيهيٺانڏٺوجنهنهيٺانٿڪڀڃڻلاءِويٺاهئا. اهوڏسيانهناللهتعاليٰکانشڪرانيجيدعاگهري. احمد،ارشدکانپنهنجيڪئيجيمعافيورتي۽هنواعدوڪيوتهاڳتيهوڪڏهنبهضد۽لالچنهڪندو. ارشداحمدکياهيلفظچوندوٻڌيڏاڍوخوشٿيو. انکانپوءِهوپنهنجيپنهنجيگهرنڏانهنهلياويا.
  جڏهناحمدکيجاڳٿيتهپاڻکيبستريتيستوڏٺائين۽چيائينتهجهڙيءَطرحارشدسانخواب۾واعدوڪيواٿم. اهڙوئيٿيهلندس۽اهڙينسڀنڳالهينکانپريرهندسجنمانپاڻکي۽ٻينکينقصانپهچي.

   
  3 ڄڻن هيء پسند ڪيو آهي.

هن صفحي کي مشهور ڪريو